Frühlingszauber ኣየታዊ ተኣምራት

 ካብ ሊቢ ዝነቀለ ዕድመ ን 2 ባህላዊ ፈስታ ኣብ ኦክሰንኮፍ ( Ochsenkopf )

ኣብ ረርብዒ ዓመት ምስ ሰባት ዝተፈላለየ ቋንቋታቶምን ዜግነቶምን ሓበራዊ ምሸት ብ ሙዚቃን ስስዒትን ከም ኡውን ዝርርብን ንኽንራኸብ እደሊ።

መበገሲ ምኽንያት ከኣ እቲ ኣብ ወርሒ 12 Dezember 2017 ዝሓለፈ ዓመት  ናይ ልደት ተኣምር ብዓጀባ ተቀባልነት ዝረኸበ ኣሰናድዎት እዩ ።

መጻኢ ቆጸራ፣

ዓርቢ, 16.März 2018 , ሰዓት  18:30 ድሕሪ ቀትሪ

መእተዊ፣

.  ነጻ እዩ ህያብ ወይ ገጸበረኸት ፍቁድ እዩ

   ክሳተፍ ዝደሊ ኣብዘን ዝስዕባ ተለፎን ቁጽሪ ክምዝገብ ይኽእል


Christian Möller 0172 1986 763 SMS / WhatsApp
Hamde Tesfe 0176 1600 4841 SMS